Conecteaza-te cu noi

DIVERSE

PAS CU PAS ! Ce trebuie să ştii dacă vrei să devii notar

Avatar

Publicat

in

Pentru a deveni notar stagiar și, respectiv, notar public, persoanele doritoare trebuie să îndeplinească mai multe condiții, care sunt prevăzute de Legea notarilor publici și a activității notariale și de regulamentul de aplicare a acestui act normativ.
Potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, funcția de notar se poate organiza și exercita numai în cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și al Camerelor Notarilor Publici. Mai precis, pot exercita funcția de notar public numai cei care sunt membri ale Uniunii, organizați în cadrul Camerelor.

În prezent, există două forme de exercitare a funcției de notar public, și anume: birou individual (își exercită funcția un notar public, angajați cu studii superioare și personal auxiliar) sau societate profesională (formată din doi sau mai mulți notari publici asociați, angajați cu studii superioare și personal auxiliar).
Cum poate fi dobândită calitatea de notar

Publicitate

La ora actuală, poate deveni notar public o persoană care îndeplinește următoarele condiții, menționate de Legea notarilor publici:

a) are cetăţenia română, a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene şi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa obişnuită în România (dovada se face cu acte eliberate de autorităţile române competente);

b) are capacitatea de exerciţiu deplină, dovadă care se face printr-o declaraţie autentică a persoanei, din care să rezulte că nu a pierdut şi nu i-a fost restrânsă capacitatea de exerciţiu;

c) este licenţiat în drept, dovadă care se face cu diploma de licenţă obţinută în România sau, în cazul obţinerii în altă ţară, echivalată sau recunoscută de autorităţile române;

d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârşirii cu intenţie a unei alte infracţiuni, dovadă care se face cu certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul sau, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este;

e) se bucură de o bună reputaţie, dovedită cu scrisoare de recomandare, de regulă, de la angajator, organizaţia profesională, universităţi, instituţii sau altele asemenea, precum şi cu certificat de cazier fiscal sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul sau, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este;

f) cunoaşte limba română, dovadă ce se face prin atestatul de cunoaştere a limbii române eliberat de catedrele de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior de specialitate;

g) este aptă din punct de vedere medical, fizic şi psihologic pentru exercitarea funcţiei, dovadă care se face cu certificatul medical eliberat de comisia de examinare medicală a judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului asimilat acestora, precum şi a candidaţilor pentru admiterea în magistratură;

h) a deţinut timp de 2 ani calitatea de notar stagiar, a absolvit Institutul Notarial Român şi a promovat examenul de definitivat sau a exercitat timp de cel puţin 6 ani o funcţie de specialitate juridică şi a promovat concursul de admitere în funcţia de notar public.În altă ordine de idei, pentru a putea deveni notar stagiar, o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ toate condițiile de mai sus, mai puțin ultima dintre ele, și, în plus, este obligatoriu ca aceasta să promoveze examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar.
Actele necesare pentru înscrierea la examen sau la concurs

Persoanele care se înscriu la examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar trebuie să depună la Camera în a cărei circumscripţie se află postul vacant pentru care candidează, cu cel puţin 30 de zile înainte de data examenului sau concursului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a solicita înscrierea în sesiunea respectivă, un dosar personal care să includă:

 • o cerere-tip de înscriere, însoţită de un CV în format Europass;
  copii legalizate ale actelor de identitate şi, după caz, ale actelor de stare civilă;
  o declaraţie autentică pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:
  nu a pierdut şi nu i-a fost restrânsă capacitatea de exerciţiu al drepturilor civile;
  a luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 36/1995, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, ale Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi ale Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, precum şi de tematica şi bibliografia de examen/concurs;
  în cazul în care va fi declarat admis la examenul/concursul de notar stagiar va încheia contractul de pregătire cu Institutul Notarial Român, ce i-a fost comunicat de către Cameră şi de al cărui conţinut a luat cunoştinţă şi se angajează să îl respecte;
  o copie legalizată după diploma de licenţă, însoţită de foaia matricolă, respectiv suplimentul la diploma obţinută în România sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte media examenului de licenţă şi media anilor de studii, iar în cazul obţinerii în altă ţară, copie legalizată după actul de studii echivalat şi recunoscut de autorităţile române;
  certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul sau, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este;
  scrisoare de recomandare, de regulă, de la angajator, organizaţia profesională, universităţi, instituţii sau altele asemenea, precum şi certificat de cazier fiscal sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul sau, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este;
  copie legalizată după atestatul de cunoaştere a limbii române eliberat de catedrele de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior de specialitate. În cazul persoanelor cu cetăţenie română nu se impune depunerea atestatului, întrucât cunoaşterea limbii române se prezumă;
  certificatul medical eliberat de comisia de examinare medicală a judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului asimilat acestora, precum şi a candidaţilor pentru admiterea în magistratură. Certificatul medical se poate prezenta şi ulterior depunerii dosarului, dar nu mai târziu de data verificării dosarelor de către Colegiul director al Camerei;
  dovada de plată a taxei stabilite de Colegiul director al Camerei pentru înscrierea la examen sau concurs.

Potrivit legislației în vigoare, Colegiile directoare ale Camerelor organizează examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar anual și simultan, într-o zi lucrătoare. Acest examen sau concurs de admitere ca notar stagiar constă în susținerea a două probe: una scrisă, cu caracter teoretic, și una orală, care constă în testarea cunoştinţelor candidatului cu privire la legislaţia notarială cuprinsă în tematică şi bibliografie.

notarMedia minimă de promovare este 8, dar nu mai puţin de nota 7 la fiecare probă. Candidaţii declaraţi admişi vor ocupa locurile în limita posturilor aprobate de Colegiul director al Camerei.

Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici stabilește că, anual, până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic, Colegiul director al Camerei trebuie să stabilească birourile notariale în care notarii stagiari vor efectua stagiul de pregătire practică. Astfel, pentru ca un birou notarial să fie avizat de către Colegiul director al Camerei în vederea desfăşurării de către notarii stagiari a stagiului de pregătire practică, notarul public care va coordona activitatea de pregătire trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă, până pe 15 mai, cel puţin şase ani vechime în funcţia de notar public;
  să se bucure de o bună reputaţie profesională (să nu fi fost vizat de sancţiuni disciplinare aplicate prin hotărâre definitivă, în ultimii trei ani).

Notarul stagiar trebuie să încheie un contract de pregătire

În documentul citat se precizează că, după ce au promovat examenul sau concursul, notarii stagiari trebuie să încheie un contract de pregătire cu Institutul Notarial Român (INR). În contractul de pregătire, care se încheie în termen de 20 de zile calendaristice de la validarea de către Consiliul Uniunii a rezultatelor concursului sau examenului şi se comunică Biroului executiv, se vor cuprinde:

 • perioada legală de desfăşurare a stagiului,
  condiţiile de desfăşurare a acestuia,
  cuantumul şi modalitatea de plată a cheltuielilor de pregătire.

În continuare, persoanele care au promovat examenul sau concursul menționat anterior și au devenit notari stagiari trebuie să urmeze timp de doi ani cursurile de pregătire teoretică și practică organizate de INR. De menționat este că nu există posibilitatea reducerii duratei stagiului de practică, format dintr-un an de pregătire teoretică în cadrul INR (notarul stagiar trebuie să frecventeze cursurile organizate de INR) și un an de pregătire practică în cadrul unui birou notarial desemnat de Colegiul director al Camerei.

Notă: Potrivit Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici, pregătirea teoretică şi practică se poate prelungi, la cererea notarului stagiar, ca urmare a respingerii sau a lipsei la examenul de definitivat, caz în care notarul stagiar are obligaţia să îşi prelungească, pe cheltuiala sa, contractul de pregătire cu INR.

Concret, pregătirea practică se efectuează în cadrul biroului notarial şi constă în:

 • prezentarea sub aspect practic de către notarul public coordonator a evidenţelor notariale şi financiar-contabile, a arhivei şi a modului de lucru cu publicul;
  prezentarea şi explicarea modului de instrumentare a actelor şi procedurilor notariale;
  asistarea notarului public coordonator de către notarul stagiar la instrumentarea actelor şi procedurilor notariale.

Atenție! Pe perioada desfăşurării stagiului în biroul notarial, notarul stagiar nu poate semna niciun act notarial şi nu poate instrumenta nicio procedură notarială, iar programul de desfăşurare a stagiului la nivelul biroului notarial este de cel puțin şase ore pe zi.

Pe perioada desfăşurării stagiului, notarul stagiar suportă cheltuielile de pregătire stabilite de către INR. În plus, nefrecventarea cursurilor sau neplata cheltuielilor de pregătire atrage încetarea calităţii de notar stagiar, se arată în Legea notarilor publici. Suspendarea efectuării stagiului se dispune de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii, pe o perioadă determinată, în cazul în care notarul stagiar se află în una dintre următoarele situaţii:

 • în caz de boală, pe perioada concediului medical care depăşeşte 30 de zile;
  în caz de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de trei ani;
  la cererea notarului stagiar, pentru perioade care nu pot depăşi, cumulat, trei ani.

Pe durata suspendării, notarul stagiar nu are dreptul să participe la cursurile de pregătire teoretică şi practică, se arată în Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici. Astfel, dacă pe durata stagiului, din cauza suspendărilor intervenite, notarul stagiar a lipsit la cel puţin 15% din totalul orelor de pregătire teoretică şi practică, acesta trebuie să efectueze, pe cheltuiala lui, orele de pregătire absentate.

În altă ordine de idei, este important de menționat că există o serie de situații în care calitatea de notar stagiar poate înceta. Astfel, Biroul executiv al Consiliului Uniunii din oficiu ori la sesizarea INR, a Colegiului director al Camerei sau a notarului public coordonator dispune încetarea calității de notar stagiar atunci când acesta:

 • refuză să încheie un contract de pregătire cu INR;
  absenţează nejustificat la cel puţin 15% din totalul orelor alocate cursurilor de pregătire teoretică şi practică;
  nu plătește cheltuielile aferente pregătirii;
  este respins la două examene de definitivat;
  lipsește nejustificat la două examene de definitivat;
  este respins la un examen de definitivat şi lipsește nejustificat la alt examen de definitivat.

Notarii stagiari trec obligatoriu printr-un examen de definitivat

După finalizarea perioadei de stagiu, INR eliberează notarului stagiar un certificat de absolvire care confirmă efectuarea stagiului de pregătire teoretică şi practică şi îi conferă notarului stagiar dreptul de a se prezenta la examenul de definitivat, pe care acesta trebuie să îl promoveze după finalizarea celor doi ani de stagiu.

Examenul de definitivat constă în două probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic şi una cu caracter practic, din tematica de concurs. Media minimă de promovare este 8, dar nu mai puţin de nota 7 la fiecare probă.

După finalizarea celor doi ani de stagiu, notarul stagiar are dreptul de a se prezenta la cel mult două sesiuni ale examenului de definitivat. Vă reamintim că respingerea sau, după caz, lipsa nejustificată a notarului stagiar la două examene de definitivat consecutive atrage încetarea calităţii de notar stagiar.

Legea notarilor publici stabilește că examenul de definitivat şi concursul de dobândire a calităţii de notar public se desfăşoară la Bucureşti, iar examenul sau, după caz, concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar se desfăşoară în localitatea în care îşi are sediul principal fiecare Cameră.

Notarii stagiari susţin examenul de definitivat numai pe posturile de notar public vacante, existente în circumscripţia Camerei la care au susţinut examenul de dobândire a calităţii de notar stagiar.

După validarea rezultatelor examenului de definitivat, candidaţii admişi îşi vor exprima, în termen de 15 zile, în ordinea mediilor obţinute, opţiunile de ocupare a posturilor vacante existente în circumscripţia acelei Camere.

După exprimarea opţiunilor de ocupare a locurilor şi comunicarea acestora Ministerului Justiţiei de către Consiliul Uniunii, candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi notari publici prin ordin al ministrului justiţiei, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Pot deveni notari și cei care au vechime într-o profesie juridică

Pe lângă posibilitatea accederii într-o funcție de notar public după efectuarea unei stagiaturi de doi ani și trecerea printr-un examen, mai există o modalitate prin care o persoană poate ajunge să fie notar public. Mai precis, Legea notarilor publici prevede că o persoană care are o vechime de cel puțin şase ani într-o profesie juridică poate să acceadă în funcția de notar public după verificarea cunoștințelor, prin concurs.

„Poate dobândi calitatea de notar public persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 22 lit. a)-g) din Legea notarilor publici, are cel puţin 6 ani vechime într-o funcţie de specialitate juridică şi promovează concursul pentru dobândirea calităţii de notar public, organizat de INR”, se arată în textul legii.

Concursul de admitere în funcţia de notar public pentru persoanele care au cel puţin şase ani vechime într-o funcţie de specialitate juridică se organizează de către INR, la solicitarea Consiliului Uniunii, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la doi ani.

Astfel, alături de condițiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească orice persoană care dorește să devină notar, menționate la începutul acestui articol, cei care au şase ani vechime într-o funcție de specialitate juridică trebuie să facă dovada promovării concursului și să prezinte următoarele acte:

 • copia legalizată a carnetului de muncă,
  adeverinţa eliberată de către angajator şi, după caz, de Inspectoratul Teritorial de Muncă sau de organizaţia profesională din care face parte ori a făcut parte candidatul,
  orice alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare prin care se poate face dovada îndeplinirii condiţiei privind vechimea de cel puţin 6 ani într-o funcţie de specialitate juridică.

Potrivit legislației în vigoare, persoanele care au cel puțin şase ani vechime într-o funcție de specialitate juridică și care doresc să dobândească calitatea de notar public trebuie să se înscrie la Camera în circumscripţia căreia doresc să îşi desfăşoare activitatea, pentru ocuparea unui post propus de respectiva Cameră şi cuprins în ordinul de actualizare emis de ministrul justiţiei.

Cererea de înscriere, împreună cu dovezile de îndeplinire a condiţiilor de înscriere la concurs şi de plată a taxei, se depun de către candidat la sediul Camerei în a cărei circumscripţie doreşte să îşi desfăşoare activitatea ca notar public şi există posturi vacante.

Concursul de admitere constă, și în acest caz, în două probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic şi una cu caracter practic, din tematica de concurs. Media minimă de promovare este 8, cu condiţia ca la fiecare probă din concurs să obţină cel puţin nota 7.

După numirea în funcţie, notarul public are obligaţia de a urma, pe cheltuială proprie, cursurile de pregătire practică organizate de INR, cu privire la modul de îndeplinire a actelor şi procedurilor notariale, precum şi la organizarea şi funcţionarea biroului notarial.

Totodată, potrivit Legii notarilor publici, pot dobândi, la cerere, fără examen, calitatea de notar public şi judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Aceștia pot adresa o cerere de numire ministrului justiţiei, în termen de cel mult un an de la data expirării mandatului sau eliberării din funcţie, din motive neimputabile.

Comenteaza cu profilul de FB

ACTUAL

ULTIMA ORĂ! S-au înjumătățit cazurile COVID în România și Argeș – VEZI CIFRELE OFICIALE

Avatar

Publicat

in

De

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 779 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt.JudețNumăr de cazuri confirmate(total)Număr de cazuri nou confirmate
1.Alba8185
2.Arad12809
3.Argeș410240
4.Bacău184227
5.Bihor133137
6.Bistrița-Năsăud9641
7.Botoșani12041
8.Brașov368344
9.Brăila109323
10.Buzău158125
11.Caraș-Severin4160
12.Călărași3547
13.Cluj145611
14.Constanța118216
15.Covasna5350
16.Dâmbovița234425
17.Dolj98021
18.Galați256127
19.Giurgiu4688
20.Gorj112722
21.Harghita6050
22.Hunedoara11275
23.Ialomița8242
24.Iași177212
25.Ilfov151617
26.Maramureș62412
27.Mehedinți89311
28.Mureș10919
29.Neamț15357
30.Olt9219
31.Prahova269260
32.Satu Mare1270
33.Sălaj2280
34.Sibiu108715
35.Suceava474110
36.Teleorman4143
37.Timiș163616
38.Tulcea3293
39.Vaslui88621
40.Vâlcea64639
41.Vrancea202247
42.Mun. București7454132
43.56 
 TOTAL62547 779

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 326 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.

Publicitate
Nr. crt.JUDEȚPROBE POZITIVE LA RETESTARE
1ALBA0
2ARAD11
3ARGEŞ10
4BACĂU11
5BIHOR19
6BISTRIŢA-NĂSĂUD3
7BOTOŞANI3
8BRĂILA13
9BRAŞOV3
10BUZĂU6
11CĂLĂRAŞI4
12CARAŞ-SEVERIN0
13CLUJ9
14CONSTANŢA17
15COVASNA0
16DÂMBOVIŢA5
17DOLJ0
18GALAŢI8
19GIURGIU6
20GORJ12
21HARGHITA0
22HUNEDOARA0
23IALOMIŢA1
24IAŞI32
25MARAMUREŞ0
26MEHEDINŢI10
27MUREŞ5
28NEAMŢ1
29OLT37
30PRAHOVA3
31SĂLAJ0
32SATU MARE0
33SIBIU13
34SUCEAVA13
35TELEORMAN3
36TIMIŞ4
37TULCEA1
38VÂLCEA3
39VASLUI3
40VRANCEA18
41MUNICIPIUL BUCUREŞTI35
42ILFOV4
 TOTAL326

Până astăzi, 2729 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 09.08.2020 (10:00) – 10.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 29 de decese (18 bărbați și 11 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Gorj, Hunedoara, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vaslui și Municipiul București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 1 la categoria 30-39 de ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 9 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 9 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 6 decese la categoria de peste 80 de ani.

28 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate până în prezent comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.763 Dintre acestea, 476 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.385.334 de teste. Dintre acestea 6.607 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 4.738 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 1.869 la cerere.

Pe teritoriul României, 7.229 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.373 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 20.898 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 156 de persoane.

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult

ACTUAL

SURPRIZĂ DE PROPORȚII LA CORBI: Fiica lui Virgil Baciu candideaza la primărie

Avatar

Publicat

in

De

Virgil Baciu, candidatul PMP la șefia consiliului Județean Argeș și primar în funcție al comunei Corbi, a anunțat ieri că fiica sa, Anca Alina Baciu, va candida pentru funcția de primar în comuna natală a tatălui. După cum se știe, Virgil Baciu anunțase, de ceva timp, că nu va mai candida pentru un nou mandat de primar al comunei Corbi, dar va susține un alt candidat despre care este convins ca va face aceeiași administrație de calitate, cel puțin la fel de eficientă cum a făcut-o el in ultimele doua mandate.

Ei bine, ieri, Virgil Baciu a făcut marele și așteptatul anunț: că va susține susţine în cursa pentru pentru fotoliul de primar al comunei pe Anca Alina Baciu, nimeni alta decât fiica sa. Cum era de așteptat, Anca Alina Baciu va candida din partea PMP. 

Publicitate

“Am hotărât sa susțin un candidat la funcția de primar in persoana fiicei mele BACIU ANCA ALINA și lista de candidați la funcția de consilier local din partea PMP din care voi face parte și eu ptr a avea continuitate in dezvoltarea comunei și a aduce o noua viziune asupra comunei noastre dragi .De ce BACIU ANCA ALINA ?Nu ptr ca e “fata lui tata “ ci ptr o mulțime de argumente , dar voi enumera doar doua ;1. are calitatea , pregătirea și chiar experiența necesară ( in ultimi trei ani a fost manager general la SC Valcon Roofs SRL , crescând permanent activitatea firmei ajungând in 2019 la o cifra de afacere de peste 150 miliarde lei vechi și un profit de 22 miliarde lei vechi ) considerată de către specialiști ca o performanța managerială .2. Va avea tot sprijinul meu de care are nevoie ptr a continuadezvoltarea si a implementa noi proiecte necesare “, a anunțat Virgil Baciu pe o re’ea de socializare.

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate

Curtea de Argeș

Publicitate

Mioveni

În Trend