Conecteaza-te cu noi

DIVERSE

PAS CU PAS ! Ce trebuie să ştii dacă vrei să devii notar

Avatar

Publicat

in

Pentru a deveni notar stagiar și, respectiv, notar public, persoanele doritoare trebuie să îndeplinească mai multe condiții, care sunt prevăzute de Legea notarilor publici și a activității notariale și de regulamentul de aplicare a acestui act normativ.
Potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, funcția de notar se poate organiza și exercita numai în cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și al Camerelor Notarilor Publici. Mai precis, pot exercita funcția de notar public numai cei care sunt membri ale Uniunii, organizați în cadrul Camerelor.

În prezent, există două forme de exercitare a funcției de notar public, și anume: birou individual (își exercită funcția un notar public, angajați cu studii superioare și personal auxiliar) sau societate profesională (formată din doi sau mai mulți notari publici asociați, angajați cu studii superioare și personal auxiliar).
Cum poate fi dobândită calitatea de notar

Publicitate

La ora actuală, poate deveni notar public o persoană care îndeplinește următoarele condiții, menționate de Legea notarilor publici:

a) are cetăţenia română, a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene şi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa obişnuită în România (dovada se face cu acte eliberate de autorităţile române competente);

b) are capacitatea de exerciţiu deplină, dovadă care se face printr-o declaraţie autentică a persoanei, din care să rezulte că nu a pierdut şi nu i-a fost restrânsă capacitatea de exerciţiu;

c) este licenţiat în drept, dovadă care se face cu diploma de licenţă obţinută în România sau, în cazul obţinerii în altă ţară, echivalată sau recunoscută de autorităţile române;

d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârşirii cu intenţie a unei alte infracţiuni, dovadă care se face cu certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul sau, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este;

e) se bucură de o bună reputaţie, dovedită cu scrisoare de recomandare, de regulă, de la angajator, organizaţia profesională, universităţi, instituţii sau altele asemenea, precum şi cu certificat de cazier fiscal sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul sau, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este;

f) cunoaşte limba română, dovadă ce se face prin atestatul de cunoaştere a limbii române eliberat de catedrele de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior de specialitate;

g) este aptă din punct de vedere medical, fizic şi psihologic pentru exercitarea funcţiei, dovadă care se face cu certificatul medical eliberat de comisia de examinare medicală a judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului asimilat acestora, precum şi a candidaţilor pentru admiterea în magistratură;

h) a deţinut timp de 2 ani calitatea de notar stagiar, a absolvit Institutul Notarial Român şi a promovat examenul de definitivat sau a exercitat timp de cel puţin 6 ani o funcţie de specialitate juridică şi a promovat concursul de admitere în funcţia de notar public.În altă ordine de idei, pentru a putea deveni notar stagiar, o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ toate condițiile de mai sus, mai puțin ultima dintre ele, și, în plus, este obligatoriu ca aceasta să promoveze examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar.
Actele necesare pentru înscrierea la examen sau la concurs

Persoanele care se înscriu la examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar trebuie să depună la Camera în a cărei circumscripţie se află postul vacant pentru care candidează, cu cel puţin 30 de zile înainte de data examenului sau concursului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a solicita înscrierea în sesiunea respectivă, un dosar personal care să includă:

  • o cerere-tip de înscriere, însoţită de un CV în format Europass;
    copii legalizate ale actelor de identitate şi, după caz, ale actelor de stare civilă;
    o declaraţie autentică pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:
    nu a pierdut şi nu i-a fost restrânsă capacitatea de exerciţiu al drepturilor civile;
    a luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 36/1995, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, ale Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi ale Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, precum şi de tematica şi bibliografia de examen/concurs;
    în cazul în care va fi declarat admis la examenul/concursul de notar stagiar va încheia contractul de pregătire cu Institutul Notarial Român, ce i-a fost comunicat de către Cameră şi de al cărui conţinut a luat cunoştinţă şi se angajează să îl respecte;
    o copie legalizată după diploma de licenţă, însoţită de foaia matricolă, respectiv suplimentul la diploma obţinută în România sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte media examenului de licenţă şi media anilor de studii, iar în cazul obţinerii în altă ţară, copie legalizată după actul de studii echivalat şi recunoscut de autorităţile române;
    certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul sau, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este;
    scrisoare de recomandare, de regulă, de la angajator, organizaţia profesională, universităţi, instituţii sau altele asemenea, precum şi certificat de cazier fiscal sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul sau, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este;
    copie legalizată după atestatul de cunoaştere a limbii române eliberat de catedrele de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior de specialitate. În cazul persoanelor cu cetăţenie română nu se impune depunerea atestatului, întrucât cunoaşterea limbii române se prezumă;
    certificatul medical eliberat de comisia de examinare medicală a judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului asimilat acestora, precum şi a candidaţilor pentru admiterea în magistratură. Certificatul medical se poate prezenta şi ulterior depunerii dosarului, dar nu mai târziu de data verificării dosarelor de către Colegiul director al Camerei;
    dovada de plată a taxei stabilite de Colegiul director al Camerei pentru înscrierea la examen sau concurs.

Potrivit legislației în vigoare, Colegiile directoare ale Camerelor organizează examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar anual și simultan, într-o zi lucrătoare. Acest examen sau concurs de admitere ca notar stagiar constă în susținerea a două probe: una scrisă, cu caracter teoretic, și una orală, care constă în testarea cunoştinţelor candidatului cu privire la legislaţia notarială cuprinsă în tematică şi bibliografie.

notarMedia minimă de promovare este 8, dar nu mai puţin de nota 7 la fiecare probă. Candidaţii declaraţi admişi vor ocupa locurile în limita posturilor aprobate de Colegiul director al Camerei.

Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici stabilește că, anual, până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic, Colegiul director al Camerei trebuie să stabilească birourile notariale în care notarii stagiari vor efectua stagiul de pregătire practică. Astfel, pentru ca un birou notarial să fie avizat de către Colegiul director al Camerei în vederea desfăşurării de către notarii stagiari a stagiului de pregătire practică, notarul public care va coordona activitatea de pregătire trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să aibă, până pe 15 mai, cel puţin şase ani vechime în funcţia de notar public;
    să se bucure de o bună reputaţie profesională (să nu fi fost vizat de sancţiuni disciplinare aplicate prin hotărâre definitivă, în ultimii trei ani).

Notarul stagiar trebuie să încheie un contract de pregătire

În documentul citat se precizează că, după ce au promovat examenul sau concursul, notarii stagiari trebuie să încheie un contract de pregătire cu Institutul Notarial Român (INR). În contractul de pregătire, care se încheie în termen de 20 de zile calendaristice de la validarea de către Consiliul Uniunii a rezultatelor concursului sau examenului şi se comunică Biroului executiv, se vor cuprinde:

  • perioada legală de desfăşurare a stagiului,
    condiţiile de desfăşurare a acestuia,
    cuantumul şi modalitatea de plată a cheltuielilor de pregătire.

În continuare, persoanele care au promovat examenul sau concursul menționat anterior și au devenit notari stagiari trebuie să urmeze timp de doi ani cursurile de pregătire teoretică și practică organizate de INR. De menționat este că nu există posibilitatea reducerii duratei stagiului de practică, format dintr-un an de pregătire teoretică în cadrul INR (notarul stagiar trebuie să frecventeze cursurile organizate de INR) și un an de pregătire practică în cadrul unui birou notarial desemnat de Colegiul director al Camerei.

Notă: Potrivit Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici, pregătirea teoretică şi practică se poate prelungi, la cererea notarului stagiar, ca urmare a respingerii sau a lipsei la examenul de definitivat, caz în care notarul stagiar are obligaţia să îşi prelungească, pe cheltuiala sa, contractul de pregătire cu INR.

Concret, pregătirea practică se efectuează în cadrul biroului notarial şi constă în:

  • prezentarea sub aspect practic de către notarul public coordonator a evidenţelor notariale şi financiar-contabile, a arhivei şi a modului de lucru cu publicul;
    prezentarea şi explicarea modului de instrumentare a actelor şi procedurilor notariale;
    asistarea notarului public coordonator de către notarul stagiar la instrumentarea actelor şi procedurilor notariale.

Atenție! Pe perioada desfăşurării stagiului în biroul notarial, notarul stagiar nu poate semna niciun act notarial şi nu poate instrumenta nicio procedură notarială, iar programul de desfăşurare a stagiului la nivelul biroului notarial este de cel puțin şase ore pe zi.

Pe perioada desfăşurării stagiului, notarul stagiar suportă cheltuielile de pregătire stabilite de către INR. În plus, nefrecventarea cursurilor sau neplata cheltuielilor de pregătire atrage încetarea calităţii de notar stagiar, se arată în Legea notarilor publici. Suspendarea efectuării stagiului se dispune de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii, pe o perioadă determinată, în cazul în care notarul stagiar se află în una dintre următoarele situaţii:

  • în caz de boală, pe perioada concediului medical care depăşeşte 30 de zile;
    în caz de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de trei ani;
    la cererea notarului stagiar, pentru perioade care nu pot depăşi, cumulat, trei ani.

Pe durata suspendării, notarul stagiar nu are dreptul să participe la cursurile de pregătire teoretică şi practică, se arată în Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici. Astfel, dacă pe durata stagiului, din cauza suspendărilor intervenite, notarul stagiar a lipsit la cel puţin 15% din totalul orelor de pregătire teoretică şi practică, acesta trebuie să efectueze, pe cheltuiala lui, orele de pregătire absentate.

În altă ordine de idei, este important de menționat că există o serie de situații în care calitatea de notar stagiar poate înceta. Astfel, Biroul executiv al Consiliului Uniunii din oficiu ori la sesizarea INR, a Colegiului director al Camerei sau a notarului public coordonator dispune încetarea calității de notar stagiar atunci când acesta:

  • refuză să încheie un contract de pregătire cu INR;
    absenţează nejustificat la cel puţin 15% din totalul orelor alocate cursurilor de pregătire teoretică şi practică;
    nu plătește cheltuielile aferente pregătirii;
    este respins la două examene de definitivat;
    lipsește nejustificat la două examene de definitivat;
    este respins la un examen de definitivat şi lipsește nejustificat la alt examen de definitivat.

Notarii stagiari trec obligatoriu printr-un examen de definitivat

După finalizarea perioadei de stagiu, INR eliberează notarului stagiar un certificat de absolvire care confirmă efectuarea stagiului de pregătire teoretică şi practică şi îi conferă notarului stagiar dreptul de a se prezenta la examenul de definitivat, pe care acesta trebuie să îl promoveze după finalizarea celor doi ani de stagiu.

Examenul de definitivat constă în două probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic şi una cu caracter practic, din tematica de concurs. Media minimă de promovare este 8, dar nu mai puţin de nota 7 la fiecare probă.

După finalizarea celor doi ani de stagiu, notarul stagiar are dreptul de a se prezenta la cel mult două sesiuni ale examenului de definitivat. Vă reamintim că respingerea sau, după caz, lipsa nejustificată a notarului stagiar la două examene de definitivat consecutive atrage încetarea calităţii de notar stagiar.

Legea notarilor publici stabilește că examenul de definitivat şi concursul de dobândire a calităţii de notar public se desfăşoară la Bucureşti, iar examenul sau, după caz, concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar se desfăşoară în localitatea în care îşi are sediul principal fiecare Cameră.

Notarii stagiari susţin examenul de definitivat numai pe posturile de notar public vacante, existente în circumscripţia Camerei la care au susţinut examenul de dobândire a calităţii de notar stagiar.

După validarea rezultatelor examenului de definitivat, candidaţii admişi îşi vor exprima, în termen de 15 zile, în ordinea mediilor obţinute, opţiunile de ocupare a posturilor vacante existente în circumscripţia acelei Camere.

După exprimarea opţiunilor de ocupare a locurilor şi comunicarea acestora Ministerului Justiţiei de către Consiliul Uniunii, candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi notari publici prin ordin al ministrului justiţiei, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Pot deveni notari și cei care au vechime într-o profesie juridică

Pe lângă posibilitatea accederii într-o funcție de notar public după efectuarea unei stagiaturi de doi ani și trecerea printr-un examen, mai există o modalitate prin care o persoană poate ajunge să fie notar public. Mai precis, Legea notarilor publici prevede că o persoană care are o vechime de cel puțin şase ani într-o profesie juridică poate să acceadă în funcția de notar public după verificarea cunoștințelor, prin concurs.

„Poate dobândi calitatea de notar public persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 22 lit. a)-g) din Legea notarilor publici, are cel puţin 6 ani vechime într-o funcţie de specialitate juridică şi promovează concursul pentru dobândirea calităţii de notar public, organizat de INR”, se arată în textul legii.

Concursul de admitere în funcţia de notar public pentru persoanele care au cel puţin şase ani vechime într-o funcţie de specialitate juridică se organizează de către INR, la solicitarea Consiliului Uniunii, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la doi ani.

Astfel, alături de condițiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească orice persoană care dorește să devină notar, menționate la începutul acestui articol, cei care au şase ani vechime într-o funcție de specialitate juridică trebuie să facă dovada promovării concursului și să prezinte următoarele acte:

  • copia legalizată a carnetului de muncă,
    adeverinţa eliberată de către angajator şi, după caz, de Inspectoratul Teritorial de Muncă sau de organizaţia profesională din care face parte ori a făcut parte candidatul,
    orice alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare prin care se poate face dovada îndeplinirii condiţiei privind vechimea de cel puţin 6 ani într-o funcţie de specialitate juridică.

Potrivit legislației în vigoare, persoanele care au cel puțin şase ani vechime într-o funcție de specialitate juridică și care doresc să dobândească calitatea de notar public trebuie să se înscrie la Camera în circumscripţia căreia doresc să îşi desfăşoare activitatea, pentru ocuparea unui post propus de respectiva Cameră şi cuprins în ordinul de actualizare emis de ministrul justiţiei.

Cererea de înscriere, împreună cu dovezile de îndeplinire a condiţiilor de înscriere la concurs şi de plată a taxei, se depun de către candidat la sediul Camerei în a cărei circumscripţie doreşte să îşi desfăşoare activitatea ca notar public şi există posturi vacante.

Concursul de admitere constă, și în acest caz, în două probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic şi una cu caracter practic, din tematica de concurs. Media minimă de promovare este 8, cu condiţia ca la fiecare probă din concurs să obţină cel puţin nota 7.

După numirea în funcţie, notarul public are obligaţia de a urma, pe cheltuială proprie, cursurile de pregătire practică organizate de INR, cu privire la modul de îndeplinire a actelor şi procedurilor notariale, precum şi la organizarea şi funcţionarea biroului notarial.

Totodată, potrivit Legii notarilor publici, pot dobândi, la cerere, fără examen, calitatea de notar public şi judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Aceștia pot adresa o cerere de numire ministrului justiţiei, în termen de cel mult un an de la data expirării mandatului sau eliberării din funcţie, din motive neimputabile.

Comenteaza cu profilul de FB

Dezvaluiri

SURSE Cum ar fi ajuns clanul Rinu, cel care se află în spatele uciderii lui Emi Pian, să crească în ultimii ani: ‘Au săgeți care taie tot’

Avatar

Publicat

in

De

La începutul acestei săptămâni, după uciderea lui Florin Mototolea, zis Emi Pian, Bugetul.ro a reușit să afle că, în spatele crimei, se află un membru al clanului Rinu, o grupare care acționează în zona podului Colentina, în Sectorul 2 al Capitalei. Duminică, la poarta cimitirului unde a fost înmormântat Emi Pian, fratele acestuia, Nicolae Bratu, zis Elvis Pian, a susțint că ar fi vorba de un asasinat la comanda. În aceste condiții, considerăm că trebuie să dezvăluim ce ne-au comunicat sursele noastre în cursul acestei săptămâni, în legătură cu ascensiunea clanului Rinu, o grupare măruntă din Sectorul 2, care a crescut de curând. Sursele Bugetul.ro spun că, în prezent, gruparea Rinu are „săgeți care taie tot”.

La ora actuală, zona Colentina este dominată de Emanuel Daniel Dan, zis Manu Bombardieru’. Manu Bombardieru’ este nimeni altul decât ginerele lui Vasile Balint, cunoscut ca Sile Cămătaru.

Publicitate

Așadar, ne-am întrebat sursele cum a crescut gruparea Rinu – un clan inferior lui Manu Bombardieru’, precum și Duduienilor.

Potrivit surselor noastre, clanul Rinu pune „săgeți” să „taie” la comandă. O dovadă în acest sens ar putea fi uciderea lui Emi Pian.

Acum au ‘săgeți’ (n.r. – persoane care atacă la comandă) care taie tot. Au 14, 15, 16 ani și nu se uită”, au spus sursele Bugetul.ro, în cursul acestei săptămâni.

Conform informațiilor noastre, gruparea Rinu se ocupă cu proxenetism, trafic de droguri și cămătărie.

Vezi și SURSE O altă versiune a uciderii lui Emi Pian! Cum ar fi început bătaia: ‘Ce-mi vorbești, mă, mie așa, în nas?’

Elvis Pian acuză o EXECUȚIE la COMANDĂ

Nicolae Bratu, zis Elvis Pian, unul dintre frații lui Emi Pian, susține că Florin Mototolea, în vârstă de 39 de ani, ar fi fost ucis la comandă.

Mai mult, el a amintit că în trecut și el a fost tăiat în zona gâtului. În 2018, Elvis Pian a fost tăiat în timp timp ce participa la un botez. Atacatorul său a fost Victor Barbu.

Oamenii ăștia nu se lasă în pace de ani de zile. Și eu am fost tăiat, acum trei ani de zile. Nu am avut probleme cu nimeni. Noi avem afaceri, construim, nu știm ce ni se întâmplă și de ce ni se întâmplă nouă. S-a ajuns să ni se omoare fratele. L-a arestat pe acest indivit care m-a tăiat, i-a dat 4 ani de zile. Acum oamenii ăștia…l-au chemat sub o altă formă (n.r. – pe Emi Pian), l-au așteptat, au scos cuțitele și l-au tăiat.

Când am ajuns acolo, fratele nostru era mort. Asta s-a întâmplat. Noi, familia asta, a lu’ Pian, suntem într-adevăr foarte mulți, avem rude foarte multe, dar noi n-am făcut rău nimănui.

Să vină cineva cu o dovadă concretă că am cerut taxă de protecție, că am tâlhărit pe cineva, noi, frații ăștia cinci care am fost și am rămas patru, că am omorât pe cineva.

Să se demonstreze, să ne arestați și să ne dați 25 de ani de închisoare la toți. Nu este nimic adevărat, noi suntem buni. Așteptăm ca autoritățile să se facă dreptate. Să-i aresteze și pe cei care l-au pus să-l omoare. Cel care este arestat acum a fost pus. A fost premeditat tot. Da, într-adevăr fratele meu a mai dat bani cu camătă, dar a făcut pușcărie pentru asta, a plătit. A fost omorât din cauza banilor, a afacerilor și prietenilor. Poliția să facă dreptate!”, a declarat, duminică, la înmormântarea lui Emi Pian, Elvis.

Clanul Duduienilor este unul dintre cele mai cunoscute din Capitală. În ultimii ani, capii grupării parcă au fost loviți de un blestem.

Ion Duduianu, zis Segher, fratele lui Pian senior, a murit în octombrie 2018, din cauza unui infarct. În luna decembrie a aceluiași an a murit un alt nume de legendă al clanului: Cristofor Duduianu, tot din cauza unor probleme de sănătate.

Iată că acum, după nici doi ani, gruparea Duduienilor a mai primit o lovitură: Emi Pian a fost omorât.

Vezi și SURSE Lovitură de teatru! Nu Ciprian al lui Napi l-a ucis pe Emi Pian! Un alt membru al clanului Rinu, suspectat!

Presupusul ucigaș, arestat pentru 30 de zile

Richard Emanuel Gheorghe, zis Richard al lui Rinu, în vârstă de 26 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, vineri, după o decizie a Tribunalului București.

Richard al lui Rinu este acuzat de omor.

Vezi și SURSE Cine l-ar fi ucis pe Emi Pian – Este membru al unui clan care acționează în Colentina

În fapt, din probatoriul administrat a rezultat că, pe fondul unui conflict spontan, izbucnit în timpul unui joc de noroc, bărbatul de 26 de ani ar fi aplicat victimei, un bărbat de 39 de ani, lovituri cu un obiect ascuțit, cauzându-i plăgi profunde, leziuni ce au impus transportarea victimei la spital, unde aceasta a decedat la scurt timp de la internare”, a informat, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Emi Pian a fost omorât în urma unui scandal pornit la un joc de barbut.

În această dimineață, în jurul orei 03.00, prin apel 112 a fost sesizat un conflict între mai multe persoane, în sectorul 6.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 20 Poliție, fiind identificate mai multe persoane.

Doi bărbați au fost transportați la spital, unul dintre ei, în vârstă de 39 de ani decedând.

Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei”, a informat Poliția Capitalei, într-un comunicat de presă.

Vezi și

EXCLUSIV Cum a răbufnit Marcel Vela: ‘Îmi pare rău că trebuie s-o spun’. După scandalul iscat de priveghiul lui Emi Pian, Iulian Surugiu rupe tăcerea!

Lovitură cruntă pentru un celebru om de afaceri: DIICOT i-a pus sechestru pe avere. Prejudiciu de 8 milioane de euro adus statului

Rețeaua racolărilor primarilor PSD de către PNL. Cine este omul care face jocurile de la Guvern pentru partid

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult

ACTUAL

Apus de Soare la Prefectură, Răsărit de Soare la CJ ? Proastă piesă de teatru, proastă regie !

Avatar

Publicat

in

Aproape permanent, in articolele sau emisiunile mele, cand vorbeam de Emanuel Soare nu mă feream să spun ca este PREFECTUL LU` COVID. Mulți, inclusiv postaci liberali, o luau ca pe o jignire și nu ezitau să-mi arunce tot felul de zoaie-n cap. Chiar daca, uneori, explicam că semantica limbii române îmi dădea tot dreptul să spun adevarul, că Emanuel Soare a fost prefectul lui Covid sau PREFECTUL LU` COVID, puțini au ințeles sensul acestei sintagme. Cred ca până și Emanuel Soare a înțeles asta dar… doar atât. Și nu din vina lui. Observați că deja vorbesc la trecut de prefectul Soare, asta pentru că el și-a dat demisia – atenție, nu a fost demis – într-un apus timpuriu, ratând o șansă extraordinară: aceea de a ramane in filele de istorie (scrisa sau nescrisa), pentru mult timp de-aici inainte, drept prefectul care in timpul marii pandemii de coronavirus din anii `20 ai secolului XXI, a avut curajul să lupte eroic cu virusul nenorocit, limitand proportiile unui dezastru anunțat pompieristic de presa acelor vremuri.

Dar nu, Emanuel Soare a preferat sa abandoneze lupta stiind bine ca în multe situații cheie a gresit ( împins mai mult și de interesele altora) și, in loc să se împotrivească unor decizii politice, a ales să plece de pe linia întâi a campului de bătălie din postura de rege, pentru a deveni soldatul cu bastonul in raniță pe un cu totul alt gen de camp de bătălie, unul care nu are de-a face cu interesul comunitații și pe care doar politicul dictează.

Publicitate

Personal, ca om de presă, in ciuda a ceea ce au crezut mulți, am avut o relație bună cu Emanuel Soare, PREFECTUL LU` COVID. Chiar am crezut, la un moment dat, că orgoliul lui va decima ordinele, sugestiile, restrictiile si chiar amenințările venite politic de mai sus, dinspre București sau sediul PNL Argeș și că va lupta, nu doar pentru procentele partidului, ci doar pentru argeșeni contra coronavirsusului, ca va fi PREFECTUL LU` COVID și nu prefectul PNL. Într-o ultimă discuție amicală, avand in față demisia pe care urma să o depună, chiar îi recomandam să nu facă acest pas și să continue în Prefectură. Desigur, eu nu sunt Miuțescu, Vela, Tătaru sau BPJ ori BPN al PNL, aceiași care, de altfel, l-au cam dirijat pe Emanuel Soare demonstrand ceea ce prea puțini știu: că prefectul unui județ este un fel de unealtă în slujba intereselor politice.

Dar, în fine, a apus Soare in prefectură, ratând șansa memorabilă de a ramâne pentru mult timp de-aci înainte, drept PREFECTUL LU` COVID, omul care in timpul marii pandemii de coronavirus din anii `20 ai secolului XXI a condus destinele județului Argeș. Fostul prefect va candida la CJ Argeș, că doar așa este scenariul prost al celor de la PNL care, se vede treaba, nu l-au citit de Barbu Ștefănescu Delavrancea. Sau poate ca da, dar ei vor să continue celebra piesă de teatru cu o alta , actualizată de PNL Argeș: RĂSĂRIT DE SOARE. Vom avea parte, așadar, de un răsărit de Soare, unul normal, dinspre est, dar care, vai, vai, ar toate șansele fie un eșec. Sau un semi eșec, pentru că de răsărit va rasari, dar nu va străluci. Deh, așa se întîmplă într-o piesă de teatru scrisă, regizată și pusă in scenă cît se poate de prost….

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate

Curtea de Argeș

Publicitate

Mioveni

În Trend