Conecteaza-te cu noi

BUSSINES

Pace la Electroargeş pentru următorii 4 ani ! Gavrilă rămane pe pozitii in fruntea unui Consiliu de Administratie format din 5 actionari

Avatar

Publicat

in

Micile orgolii din sanul conducerii SC Electroarges SA, par a se fi stins la mijlocul saptamanii trecute cu prilejul intrunirii Adunarii GeneraIe Ordinara a Acţionarilor. Solicitarile unor actionari au fost acceptate, la fel si deciziile ASF iar in aceste conditii, noul Consilu de Administratie va avea o perioada de 4 ani in care sa continue , cel putin  la fel de bine ca pana acum, lucrurile bune de la Electroarges.
dumitru-tudor-electroargesAstfel , la şedinţa din data de 7 septembrie,  au participat 150 actionari – prezenti şi reprezentaţi – din totalul de 3.239 acţionari, avănd un numar de 55.838.840 drepturi de vot (acţiuni cu drept de vot) – reprezentănd 85,4583% din numărul total de 65 340.442 drepturi de vot (acţiuni cu drept de vot).
Acţionarii prezenţi în lista de prezenţa au fost Indreptăţiţi să participe şi sa voteze in Adunare conform drepturiior de vot stabilite prin Registrul acţionanlor Societă(ii la data de referinţă 24.08.2016, completat cu adresa de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA nr 29393/02.09.2016 privind acţiunile cu drept de vot suspendat.
Astfel, marea noutate ar fi ca noul Consiliu de Administratie care va conduce pentru urmatorii 4 ani destinele societatii, va fi format din 5 membri si nu din 3 cat erau pana in prezent.
Prin vot secret, metoda votului cumulativ, noul Consiliu de Administraţie al Electroargeş SA va fi format din 5 administratori, incepănd cu data 07.09.2016, iar componenta acestuia va fi urmatoarea:
      1. GAVRILA ION –   51.743 575  voturi
      2. TUDOR DUMITRU – 47.459.791  voturi
      3. MIHALCEA PETRU – 43.290.385 voturi
      4. ŞTEFAN CONSTANTIN –  39.163.712 voturi
      5. VASILACHI VALENTIN-MARIUS –  39.111.064 voturi

Comenteaza cu profilul de FB

ACTUAL

CAZUL ELECTROARGEŞ: NU SE POATE TRANSFER DIRECT DE ACŢIUNI – Hotărârea în favoarea Bran OIL SA poate fi pusă în executare doar prin echivalent

Avatar

Publicat

in

De

Cazul respingerii de către Autoritatea pentru Supraveghere Financiară a ofertei publice de preluare obligatorie a pachetului majoritar de acţiuni este departe de a se fi încheiat. În speţă, decizia ASF s-a bazat, în mare parte, pe sentinţele pronunţate de instanţă cu privire la achiziţionarea a 16 milioane de acţiuni de către Constantin Relative Investments SRL, mai precis la anularea acestei tranzacţii solicitată de o firmă aflată în insolvenţă – Bran Oil SA.

Este voba despre sentinţa 132/2 aprilie 2019 a Tribunalului Galaţi, care a rămas definitivă prin decizia 75/18 martie 2020 a Curţii de Apel Constanţa, ultima instanţă menţinând anularea tranzacţiilor privind cele 16 milioane de acţiuni ale Electroargeş SA şi obligarea la restituirea către Bran Oil SA a acţiunilor respective.

Constantin Relative Investments SRL a contestat decizia Curţii de Apel Constanţa menţionând că nu are cum să restituie acţiunile respective. Cu toate acestea, s-a menţinut obligaţia de restituire a acţiunilor Electroargeş prin hotărârea instanţei. Ulterior, Bran OIL SA a solicitat ca restituirea acţiunilor Electroargeş să se facă în mod direct, în temeiul acestor hotărâri judecătoreşti, printr-un trasfer direct de acţiuni efectuate prin intermediul Depozitarului Central, chiar dacă acest lucru ar contraveni dispoziţiilor legale privind funcţionarea pieţei de capital, dar şi legislaţiei Autorităţii pentru Supraveghere Financiară, inclusiv regulamentului 10/2017 a ASF.

În apărarea sa, Constantin Relative Investments SRL arată că hotărârea judecătorească nu poate să fie pusă în executare în această manieră, printr-un transfer direct, deoarece, în primul rând, un asemenea transfer nu a fost dispus, ci a fost respins, şi, în plus, pentru că nu se înscrie în temeiurile stricte care pot sta la baza unei tranzacţii directe, enumerate de art. 70 alin. 1 lit. a-f din Regulamentul ASF 10/2017 şi că Bran Oil SA ar încerca pe această cale să genereze un precedent periculos în interpretarea dispoziţiilor legale, urmărind a depăşi, fără temei, legislaţia specifică a pieţii de capital.

“Excepţiile – numite tranzacţii directe – sunt de strictă interpretare. Punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti definitive în această materie nu poate fi interpretată decât în sensul încadrării acesteia în cazurile limitate de tranzacţii directe (de exemplu ieşirea din indiviziune pe cale judiciară) fiindcă altă interpretare ar contraveni sensului de netăgăduit al normelor europene şi interne privind caracterul definitiv al decontării. (…) Atât timp cât a fost enunţată o regulă, excepţiile de la aceasta sunt strict individualizate, pentru ca în privinţa restului situaţiilor regula să rămână în continuare aplicabilă. În logica juridică regula coexistă cu excepţia, domeniile lor fiind precis delimitate pentru a nu se anihila reciproc. Pentru a se respecta această delimitare este interzisă lărgirea sferei de aplicare a unei excepţii prin extinderea la alte cazuri decât cele incluse strict în ea. Hotărârea judecătorească nu se înscrie în temeiurile stricte care pot sta la baza unei tranzacţii directe, enumerate de art. 70 al. 1 lit. a-f din Regulamentul ASF nr. 10/2017. Mai mult, acţiunile care ar trebui restituite în baza titlului executoriu nu pot fi individualizate în contul cu acţiuni al deţinătorului (părât în acţiunea judiciară), făcând imposibilă orice restituire. O asemenea imposibilitate de identificare a bunului echivalează cu situaţia bunului aflat în imposiblitate de predare, de natură să atragă executarea unui titlu prin echivalent bănesc”, se arată în opinia legală întocmită de conferenţiarul universitar dr. Cristian Gheorghe, la solicitarea Electroargeş SA.

• Doctrina juridică: “Decontarea este ireversibilă de la momentul epuizării decontării stabilit de Depozitarul Central”

Conform opiniilor din doctrina juridică (Sebastian Bodu – “Operaţiuni în piaţa cu valori mobiliare”, Adrian Ţuţuianu – “Piaţa de capital. Regimul juridic aplicabil participanţilor”, Cristian Duţescu – “Drepturile acţionarilor” şi conf.univ.dr. Cristian Gheorghe – “Opinie legală în privinţa transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor înregistrate în sistemul Depozitarului Central”,), executarea unei tranzacţii este epuizată prin decontare (plata sumelor băneşti sau transmiterea acţiunilor), caracterul definitiv al decontărilor implicând existenţa unui moment în care decontarea este ireversibilă oricând din viitor. Acest lucru înseamnă că restituirea contraprestaţiilor (care reprezintă decontarea) este prohibită (interzisă), fapt stabilit şi de Directiva 26/1998 a Comisiei Europene privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare.

Or, repunerea părţilor în situaţia anterioară – aşa cum a decis instanţa în cazul Electroargeş SA prin soluţia de a se restitui acţiunile Electroargeş – ar contraveni principiului caracterului definitiv al decontării, dacă aceasta ar fi pusă în executare printr-un transfer direct de acţiuni în evidenţele Depozitarului Central SA, astfel cum se solicită în prezent de către Bran OIL SA fără însă a exista o soluţie a instanţei de judecată în acest sens. Mai ales că reglementările europene şi interne în această materie impun fixarea apriorică a unui moment de la care caracterul definitiv al decontării nu mai poate fi contestat şi de la care nicio restituire sau repunere în situaţia anterioară nu mai poate fi posibilă.

În aceste condiţii, în doctrina juridică se arată că o decizie a instanţei, dată pentru cu totul alte motive decât cele stipulate în art. 70 din Regulamentul 10/2017 nu poate interveni cu privire la o decontare irevocabilă deoarece ar crea un precedent periculos introducând o nouă excepţie, neprevăzută de legislaţia în vigoare, or conform principiilor de drept excepţiile sunt de strictă interpretare, în orice materie prevalând regula generală.

De altfel, deşi s-a solicitat un transfer direct de către BRAN OIL SA încă de la momentul iniţierii acţiunilor în instanţă, o asemenea solicitare nu a fost primită de instanţele de judecată, tocmai faţă de impedimentele invocate în dosar faţă de un transfer direct, fiind dispusă doar o restituire de acţiuni (o obligaţie a acţionarului de a face), şi nu un transfer direct de acţiuni, deşi acesta a fost solicitat în dosar. Or, o restituire se poate face doar potrivit legislaţiei speciale a insolvenţei care prevede, la art. 120 din Legea nr. 85/2014, că aceasta se face prin echivalent (se restituie preţul acţiunilor) dacă există orice impedimente – cum este şi impedimentul de a se face tranzacţii directe fără plată.

În prezent apare astfel că BRAN OIL SA încearcă a forţa o interpretare originală a dispoziţiilor pieţei de capital, în sensul că hotărârile judecătoreşti ar fi arătat că este posibilă o executare silită printr-un transfer direct de acţiuni, deşi o asemenea soluţie nu a fost pronunţată de instanţele judecătoreşti, ci, mai mult, a fost infirmată, cu atât mai mult cu cât apare că niciun transfer direct fără plată nu este posibil după decontarea definitivă a unei tranzacţii bursiere, în cazuri precum cele privind acţiunile Electroargeş, şi că punerea în executare a soluţiei de restituire a acţiunilor se poate face doar prin echivalent, în temeiul dispoziţiilor speciale aplicabile hotărârilor care privesc anularea actelor în procedura insolvenţei, respectiv prin restituirea preţului acţiunilor.

Mai mult, în cazul acţiunilor Electroargeş există şi alte dispoziţii speciale cuprinse la art. 61 din Regulamentul ASF nr. 13/2005 care impun restricţii de circulaţie a acţiunilor Electroargeş (restricţii de efectuarea a oricărui transfer), şi anume faptul că acţiunile sunt indisponibilizate, existenţa unei indisponibilizări fiind un impediment legal pentru orice transfer de acţiuni. Or, apare că demersurile Bran OIL SA urmăresc a depăşi şi aceste restricţii, şi a se face transferuri directe nepermise şi din această perspectivă, cu atât mai mult cu cât atât Depozitarul Central SA cât şi ASF au confirmat (Adresa nr. 17340/24.05.2019, Adresa nr. 26457/2019), în legătură cu solicitările Bran OIL SA de a se efectua transferuri directe, că este exclus orice transfer direct de acţiuni dacă acestea sunt în primul rând indisponibilizate.

Apare astfel că situaţia generată de pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti, prin care s-a decis o restituire de acţiuni printr-o procedură specifică legislaţiei insolvenţei, în situaţia în care nu s-a dispus de către instanţă o soluţie de a se efectua un transfer direct, a permis a se parcurge diverse proceduri şi a se invoca diverse şi nenumărate interpretări, care cu evidenţă pot afecta întreaga piaţă de capital, inclusiv interpretarea că ar fi posibil a fi efectuat un transfer direct fără plată după decontarea definitivă, deşi legislaţia specială apare că interzice un asemenea transfer.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a arătat în trecut (Decizia nr. 1664 din 6 martie 2002 a Curţii Supreme de Justiţie) că în toate situaţiile trebuie respectat specificul reglementării pieţei de capital şi că nerespectarea condiţiilor specifice atrage nulitatea, instanţa supremă reţinând acest fapt tocmai pentru că regulile trebuie să fie identice pentru toţi participanţii şi că nerespectarea acestora, prin derogări nepermise, poate afecta însăşi integritatea pieţei.

Apare însă că protecţia pieţei de capital prin recunoaşterea caracterului irevocabil al unei tranzacţii bursiere şi legislaţia specială care prevede un regim special de transfer al acţiunilor poate fi pusă oricând în discuţie, în măsura în care au fost parcurse diverse proceduri pentru a se efectua trasferuri directe de acţiuni, chiar şi în situaţia în care poziţia autorităţilor cu competenţe în această materie (ASF şi Depozitarul Central SA) este că în cazuri precum cele privind pe Electroargeş niciun transfer direct de acţiuni nu este permis.

via BURSA.RO

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult

ACTUAL

La ELECTROARGEȘ s-a cam dus vremea pensionarilor! UN NOU CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE, FĂRĂ TUDOR SAU GAVRILĂ

Avatar

Publicat

in

De

După o bună perioadă de agitație generată de un grup minoritar de acționari, apele se liniștesc, în sfârșit, la Electroargeș SA din Curtea de Argeș. Astfel, la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care a avut loc la debutul acestei săptămâni, în data de 26 aprilie, lucrurile au fost așezate pe făgașul lor normal, în sensul că patru dintre cei mai importanți acționari au creat o majoritate confortabilă de aproape 65%. În aceste condiții, Dumitru Tudor si Ion Gavrila, ceilalți doi acționari și micul lor grup care au tot încercat preluarea controlului Electroargeș SA prin orice mijloace, vor deveni practic invizibili pentru o bună perioadă. De asemenea, Dumitru Tudor si Ion Gavrilă nu se vor mai putea implica în actul decizional, nemaiavând acces în structura noului Consiliu de Administrație. Sau, cum ar spune unii, s-a cam dus vremea lor…

Majoritate covârșitoare și-a spus cuvantul la votul privind structura noului Consiliu de Administrație și componența acestuia. S-a aprobat, astfel, cu o majoritate de 33.948.148  voturi “PENTRU”, reprezentând 84,95% din totalul de 39.964.339 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare si 6.016.191 voturi împotrivă și 0 abtineri, noul Consiliu de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, alcătuit din:

1.       Constantin Ștefan

2.       Cardinal Main SRL – reprezentant permanent: Roxana Scarlat

3.       Csoarpi Saints SRL – reprezentant permanent: Alexandru Sarghe

Dintre aceștia, Constantin Ștefan a fost ales președinte al Consiliului de Administrație Electroarges SA, pentru un mandat de 4 ani. La doar o zi, la prima întrunire a noului C.A. al Electroargeş, s-a decis numirea în calitate de vicepreședinte al Consiliului de Administrație, administratorul Cardinal Main SRL, prin reprezentantul său permanent Roxana Scarlat.

De precizat că, în ciuda razboaielor interne generate de ambițiile tandemului Dumitru Tudor – Ion Gavrila, nici activitatea si nici modernizarea fabricii nu au fost afectate. Dovadă stau imaginile de mai jos care arata cât de mult s-a schimbat Electroargeș în ultimii ani.

INAINTE…
ÎN PREZENT
ÎNAINTE…
ÎN PREZENT

ÎNAINTE….
ÎN PREZENT

ÎNAINTE…
ÎN PREZENT

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Curtea de Argeș

Publicitate

Mioveni

În Trend