Conecteaza-te cu noi

ACTUAL

CINE SE BAGĂ ? AQUATERM angajeaza DIRECTOR GENERAL – VEZI CONDIȚIILE DE ÎNDEPLINIT

Avatar

Publicat

in

Societatea AQUATERM AG ’98 SA asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunţa începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziţia de Director General al Societăţii


Procedura de selecţie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobata si modificata prin Legea 111/2016 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanaţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, având în vedere contextul organizaţional, obiectivele şi rezultatele aşteptate, strategia întreprinderii publice şi elementele cheie cerute directorului general pentru asigurarea unei activităţi de succes a întreprinderii publice.

Publicitate

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:
1.Studii superioare de lunga durata la o instituţie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licenţa sau echivalent in domeniul economic / fmanciar- contabil / juridic / tehnic;

 1. Cunoaşterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu condiţia sa aiba domiciliul in Romania;
 2. Capacitatea deplina de exerciţiu;
  4.Stare de sanatate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează atestata pe baza de documente medicale;
 3. Nu au inscrieri in cazierul fiscal si judiciar;
 4. Sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii
 5. Sa nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare sau imputabile salariatului în ultimii 5 ani
 6. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.

Condiţii specifice

 1. Studii superioare de lunga durata la o instituţie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licenţa in domeniul economic/fmanciar- contabil / juridic / tehnic;
 2. Vechime de minimum 7 ani in munca / experienţa profesionala;
 3. Să aibă experienţă de consultanţă în management, conducere şi/sau administrare minimum 5 ani in cadrul unor întreprinderi publice, regii autonome, instituţii publice ori societăţi din sectorul privat;
 4. Experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 5. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990,
  O.U.G. nr. 109/2011)
 6. Sa aiba experienţă în domeniile care oglindesc activitatea societăţii şi anticipează provocările societăţii în anii următori.

Pentru a se califica pentru poziţie, candidaţii trebuie să posede următoarele cunoştinţe, aptitudini şi abilităţi:
⦁ Competente specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice
Următoarele obiective specifice principale vor fi avute în vedere la stabilirea competenţelor în domeniul de activitate al societăţii:

 • cunoştinţe de sector specifice întreprinderii publice ;
 • cunoştinţe despre reglementările specifice serviciilor publice;

⦁ Competente profesionale de importanta strategică/tehnică Directorul general va avea experienţă în:
– îmbunătăţirea performanţei societăţilor şi serviciilor pe care le-a administrat sau condus, bune capacităţi strategice şi de evaluare a impactulului deciziilor privind societatea şi părţile interesate ale acesteia;
– înţelegerea rolului sau în oferirea unei direcţii strategice pentru organizaţie pe termen lung;
evaluarea opţiunilor strategice şi a riscurilor,
– identificarea priorităţilor strategice şi contribuţia Ia prezentarea de direcţii strategice Consiliului de Administraţie , în scopul de a oferi valoare şi creştere pentru societate pe termen lung;
– cunoştinţe şi abilităţi de a evalua opţiuni strategice şi riscuri, de a identifica priorităţi şi de a contribui la îmbunătăţirea strategiei de dezvoltare a societăţii;
– cunoştinţe şi practici de management financiar şi abilitatea de a comunica în clar aşteptările şi acţiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliţi de Consiliul de Administraţie;
– cunoştinţe pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica şi propune strategii pentru managementul riscului;
– are o înţelegere a sistemului legal şi a mediilor legale în care operează societatea.

⦁ Guvernanta corporativă
O puternică înţelegere a principiilor şi practicilor de guvemanţă corporativă cu privire la:
practici şi principii de guvemanţă corporativă, este familiarizat/ă cu legislaţia şi politicile guvernamentale referitoare la guvemanţa întreprinderilor publice şi înţelege importanţa gestionarii resurselor publice într-o manieră transparentă şi eficace;
rolului şi responsabilităţillor directorului; gândire strategică şi previziuni; – monitorizarea performanţei • înţelege responsabilităţile funcţiei privind monitorizearea organizaţiei şi responsabilităţile sale legale, etice sau sociale.
⦁ Social si personal
Se au în vedere următoarele:

 • Dezvoltarea şi motivarea personalului;
 • Relaţionarea cu succes cu alţii în diverse grupuri şi situaţii, promovând relaţiile armonioase de lucru;
 • Eficienta în negocierea de înţelegeri care obţin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect şi integritate;.
 • Imbunatatirea siguranţei şi sănătăţii ocupaţionale a angajaţilor;
 • Creşterea productivităţii muncii şi a performanţei personalului.
  ⦁ Etică si integritate
  Se comportă cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţia cu alţii şi cu societatea.
  Evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi prevăzute de
  O.U.G. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare .
  ⦁ Independentă
  Posedă o gândire independentă şi este capabil/ă să ofere provocarea şi rigoarea necesare pentru a asista consiliul de administraţie în realizarea unei înţelegeri globale a informaţiilor şi opţiunilor care facilitează un standard înalt în luarea deciziilor.

Criterii de evaluare si selecţie la interviu:

 1. îndeplinirea criteriilor generale si specifice si a celor prevăzute in
  OUG109/2011, Legea 111/2016 si HG722/2016 privind normele de aplicare
 2. Cunoştinţe de afaceri in privinţa obiectului de activitate al societăţii
 3. Cunoştinţe, experienţa si abilitaţi manageriale
  Candidaţii selectaţi conform condiţiilor minime de mai sus vor fi evaluaţi in baza matricei Profilului Candidatului.

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

– copia actului de identitate;
– copia diplomelor de studii;
– curriculum vitae
– Documente/adeverinţă în original din care rezultă experienţa în administrarea /managementul unor societăţi comerciale, inclusiv din sectorul privat.
– Copie carnet de muncă şi extras revisal sau adeverinţă după caz.
– cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
– cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
– adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
– declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
– declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
– declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

 • Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

 • Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute la proba de interviu. Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A.
  (www.aquatermag98.ro).

 • Dosarul de candidatură se va depune până la data de 06.01.2020, ora 15.30 la registratura Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A, Strada Negru Vodă 4, Curtea de Argeş, Judeţul Argeş 115300 în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A” , precum si numele şi prenumele candidatului.

 • Obligatoriu o copie a dosarului va fi trimisa si pe adresa de mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv aconsiliu@gmail.com
  Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare. Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia

Comenteaza cu profilul de FB

ACTUAL

Marcel Ciolacu rupe tăcerea: ‘USR, mai nou PLUS, au câștigat pe greșelile făcute de PSD și PNL’

Avatar

Publicat

in

De

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că victoriile obținute de Alianța USR-PLUS la alegerile din 27 septembrie se datorează ”greșelilor” făcute de PNL și PSD.

”USR, mai nou PLUS, au câştigat pe greşelile făcute de cele două partide mari. Noi nu vorbim de un vot politic aici, nu vorbim de un vot contra PSD-ului sau contra PNL-ului”, a afirmat Marcel Ciolacu, luni seară, la România Tv.

El a explicat că la Timişoara candidatul USR a câştigat ”pe fondul unor greşeli ale fostului primar” şi a invocat ”o saturaţie la Brăila, o saturaţie la Vrancea”.

Publicitate

”Aici au fost câştigurile. Nu a apărut USR-ul – noi, prin doctrina noastră extraordinară şi prin cât de curaţi suntem noi, am câştigat aceste primării. Să mă ierte Dumnezeu! Dar vom, vedea la alegerile generale”. a mai opinat Ciolacu.

Preşedintele PSD a declarat, răspunzând unei întrebări, că PNL a transferat 148 de primari de la PSD catalogând ”o mizerie” tentativa de a ”cumpăra primari” a premierului Orban.

„Să-i ţină sănătos”, a adăugat el.

Alianţa USR PLUS a cîştigat funcţia de primar al municipiului Timişoara.

De asemenea, social-democratul Marian Oprişan, care era preşedinte al CJ Vrancea din 2000, a pierdut alegerile în favoarea unui liberal, conform news.ro.

Citește și:

Lovitură devastatoare pentru DIICOT! Un celebru om de afaceri a fost pus în libertate

SURSE Nicușor Dan începe execuțiile! Primele persoane care vor zbura din funcție

În ziua alegerilor, doctorul Monica Pop trage un semnal de alarmă: ‘Nu vă lasați înșelați! Nu uitați’

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult

ACTUAL

Victor Ponta își recunoaște greșeala: ‘La București am comis o eroare evidentă prin candidatura într-o alianță necunoscută votanților’

Avatar

Publicat

in

De

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat că își va asuma candidatura la Camera Deputaților pe lista de București.

„La Bucureşti am comis o eroare evidentă prin candidatura într-o alianţă necunoscută votanţilor, cu o siglă şi printr-un mesaj politic convenţional într-o bătălie în care principalii contracandidaţi au radicalizat la extrem discursul / lecţia usturătoare este învăţată: la alegerile parlamentare Pro România va avea doar candidaţi proprii şi sigla Pro România – eu voi lupta în mod direct alături de echipa Pro România din Bucureşti şi îmi voi asuma candidatura la Camera Deputaţilor pe lista de Bucureşti. La nivel naţional, îi felicit pe colegii care au fost aleşi primari, consilieri locali şi pe consilierii Pro România din 23 de consilii judeţene / în alte judeţe au lipsit câteva sute de voturi pentru a trece pragul politic de 5% – însă în toată ţara eforturile noastre de organizare vor continua şi, sunt convins, rezultatul de la alegerile parlamentare va arăta o creştere semnificativă a ponderii Pro România”, a scris Ponta pe Facebook.

El admite că a „făcut greşeli importante”, însă „prezenţa în 23 de consilii judeţene (plus miile de consilieri locali Pro România), ca şi votul politic de 7,6% reprezintă un punct de plecare relevant”.

Publicitate

„Însă cea mai importantă bătălie este întotdeauna bătălia următoare: alegerile parlamentare din decembrie 2020”, a mai scris Victor Ponta, conform agerpres.ro.

Citește și:

Lovitură devastatoare pentru DIICOT! Un celebru om de afaceri a fost pus în libertate

SURSE Nicușor Dan începe execuțiile! Primele persoane care vor zbura din funcție

În ziua alegerilor, doctorul Monica Pop trage un semnal de alarmă: ‘Nu vă lasați înșelați! Nu uitați’

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate

Curtea de Argeș

Publicitate

Mioveni

În Trend