Conecteaza-te cu noi

NATIONAL

DECIZII IMPORTANTE Proiectele adoptate de premierul Viorica Dăncilă în ședința de Guvern de astăzi !

Publicat

in

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 9 noiembrie 2018

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România – Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014-2020), semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2018

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitare de stat.

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea unor acte normative

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

2. HOTĂRÂRE pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor şi Consiliul Directorilor Băncii Internaţionale de Investiţii şi în Consiliul Băncii Internaţionale de Cooperare Economică

3. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

4. HOTĂRÂRE privind reorganizarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul pomiculturii prin desfiinţarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul pomiculturii

5. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior aprobată prin Hotărârea Guvernului 457/2011

6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior

7. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor hotărâri de Guvern

8. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor

9. HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti

10.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.640/2015 privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru experţii care participă la activităţile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil

11.HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Naţional SIS

12.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

13.HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Săcueni km 0+000+ km 7+623”, pe raza localităţilor Săcueni şi Cherechiu din judeţul Bihor

14.HOTĂRÂRE privind aprobarea descrierii şi a procedurilor de acordare şi de retragere a distincţiilor naţionale prevăzute de Legea nr. 91/2018 privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri

15.HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat al Ministerului Justiţiei, în vederea finanţării participării României, prin Ministerul Justiţiei, într-un proiect de asistenţă tehnică privind conformitatea legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale

16.HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

17.HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosință al Muftiatului Cultului Musulman din România asupra unui imobil-teren și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome – ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

18.HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome – ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosință gratuită a Bisericii Unitariene Maghiare

19.HOTĂRÂRE privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030

20.HOTĂRÂRE pentru aprobarea declasificării unor informaţii clasificate secret de stat cu nivel de secretizare „secret” elaborate de Ministerul Apărării Naţionale în perioada 1973-1987

21.HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: „Extinderea sistemului de transport din România pentru preluarea gazului de la ţărmul Mării Negre”

22.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul de Ambulanţă Judeţean Satu-Mare, precum şi trecerea parţială a acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

23.HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Limitarea Rezistenţei la Antimicrobiene

24.HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

25.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

26.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa

27.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bucinişu, judeţul Olt

28.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea

29.HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact majoritar în economie

30.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului VIII-Accize și alte taxe speciale din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016

31.HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România

32.HOTĂRÂRE privind aprobarea licenței de concesiune nr.18.174/2015 a activității miniere de exploatare a minereului de cupru cu conținut de aur în perimetrul Rovina, județul Hunedoara, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială SAMAX ROMÂNIA S.R.L.

33.HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Naționale a Surzilor din România ca fiind de utilitate publică

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Negocierea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor

2. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Botoşani, judeţul Botoşani, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil teren din domeniul public al municipiului Botoşani în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

3. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Bucureşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului de cooperare culturală între Ministerul Culturii şi Protecţiei Monumentelor din Georgia şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România

6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniul culturii între Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România şi Ministerul Culturii din Republica Armenia

7. MEMORANDUM cu tema: Elemente de poziţionare a României în perspectiva negocierilor privind politica de coeziune post-2020-programele de cooperare teritorială europeană, Interreg şi de mandatare a Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în procesul de negociere cu instituţiile europene

8. MEMORANDUM cu tema: Amendament formulat de Ministerul Justiţiei cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului

9. MEMORANDUM cu tema: Prezentarea Analizei de impact privind descentralizarea în domeniul apelor

10.MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind identificarea alternativelor necesare pentru construcția spitalului regional de urgență Constanța

V. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind unele aspecte ale implementării Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane

VI. NOTE

1. NOTĂ cu privire la proiectul Programului legislativ al Guvernului pentru anul 2018 (mai-decembrie), actualizat

VII. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru declararea zilei de 30 octombrie Ziua pacientului ars

2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii

3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1), lit. a) și b) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii

4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni

5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, provenit dintr-o propunere legislativă

7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407 din 9 noiembrie 2006

8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea art. 11 lit. a) pct. vii) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, provenit dintr-o propunere legislativă

9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind obligativitatea instructajului post-natal

10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

11.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (11) și alin. (12) ale art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

12.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind parteneriatul civil

13.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru înființarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare

14.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

15.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art. 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, pentru abrogarea alin. (2) şi (3) ale art.11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor, precum şi pentru modificarea art. 8din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

Comenteaza cu profilul de FB

NATIONAL

Franţa cere o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind situaţia din zonele de conflict în contextul pandemiei de coronavirus

Publicat

in

De

Apel disperat la Poliţie şi Armata – Situaţia scapă de sub control: Oamenii ‘încalcă autoizolarea, mint cadrele medicale, se comportă violent’ (Hârșova, primar)

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult

NATIONAL

În noul context totul se ReSTARTEAZĂ – Care sunt Noile centre de putere (Analiza)

Publicat

in

De

Parlamentul, în mod surprinzător, a ieșit din joc. Puterea judecătorească s-a contractat, invocând și ea starea de urgență. În joc a rămas doar puterea executivă, cu titlu de putere constituțională. Și instituțiile de forță, ca puteri extraconstituționale. Iar puterea executivă s-a împărțit în trei centre. Cel de-al treilea, reprezentat de instituția prezidențială, încearcă din răsputeri să le subordoneze pe celelalte două. Acest talmeș-balmeș amplifică periculos atât consecințele pandemiei, cât și efectele crizei economice. România e în derivă.

Vezi și: Un nou simptom asociat cu virusul COVID-19! Medicii avertizează: ‘Nu ne permitem acest lux cu afecțiuni ale creierului’

Nu scrie niciunde în Constituția României că, în stare de urgență, Parlamentul este dizolvat. De drept, nici nu s-a întâmplat acest lucru. De jure însă, puterea legislativă nu mai există. Mai sunt câțiva senatori și deputați care, în numele celei mai puternice instituții de care poate dispune un stat democratic, fac pantomimă pe paginile lor de Facebook sau, atunci când mai sunt invitați, desigur pe Skype, în platourile televiziunilor de știri. În rest, parlamentarii stau bine-merci acasă ca niște prea cinstitiți pensionari. Ei ar fi putut până acum să se reorganizeze, să se adapteze exigențelor distanțării sociale. Să lucreze intens în regim de online. Să promoveze, să dezbată și să voteze legi. Să pregătească România pentru perioada și mai grea care urmează. Nu s-a întâmplat așa. Astfel încât Legislativul  nu face altceva în prezent decât să meargă cu foarte mici abateri în siajul Executivului. Fără un Parlament activ, România încetează de a mai fi un stat democratic.

Puterea reală, puterea totală, puterea de a juca pe tot terenul și, dacă se poate, chiar și în tribune și-a adjudecat-o în urma declarării stării de urgență executivul. Prin natura stării de urgență, poziția centrală în această perioadă îi revine ministrului de Interne, care are puterea de a emite ordonanțe militare. În mod normal, aceste ordonanțe militare vizează organizarea autorităților statului și a populației în acțiunile de combatere a pandemiei. Centralizarea și difuzarea informațiilor destinate opiniei publice. Modificări temporare ale legislației, inclusiv ale legislației în materie penală.

Vezi și: Paradox în județul lui Marcel Vela: Numărul persoanelor vindecate de COVID-19, mai mare decât cel al persoanelor confirmate pozitiv

Iar personajul central devine domnul Marcel Vela. Un experimentat politician liberal.

Guvernul României, condus de Ludovic Orban, care este și șeful de partid al domnului Vela, se ocupă de ceea ce numim administrația centrală. El gestionează criza. Ia măsurile pe care nu le poate lua ministrul de Interne în organizarea rezistenței împotriva pandemiei, pentru că despre o contraofensivă nici nu poate fi vorba, gestionează economic o criză care ia proporții însăpimântătoare și, teoretic cel puțin, pregătește măsurile necesare pentru reluarea cât mai grabnică a activității, astfel încât cutremurul economic la care este supusă România să fie scurtat ca durată și ca amplitudine.

Al treilea centru de putere executivă este instituția prezidențială. În mod normal, într-o diviziune cât de cât constituțională a muncii, președintele ar trebui să gestioneze o politică externă proactivă, în primul și în primul rând în plan european, astfel încât România să aibă un cuvânt greu de spus în deciziile care se iau și să poată beneficia măcar la egalitate cu celalte state de avantajele – acelea care mai există – oferite de regimul comunității europene. La acest capitol, din varii motive, care nu-i sunt toate culpabile, domnul Klaus Iohannis a capotat. În consecință, încearcă să compenseze hemoragia de autoritate externă, printr-o tentativă de a dobândi mai multă autoritate internă. Din acest motiv, cu o frecvență din ce în ce mai vizibilă, președintele Klaus Iohannis convoacă la Cotroceni reprezentanți ai Executivului, încercând să creeze impresia că România este condusă de către instituția prezidențială. Ceea ce ratează însă Klaus Iohannis este să ne comunice – și nu într-un limbaj de lemn golit de conținut – ceea ce s-a decis de fiecare dată pe parcursul acestor întâlniri și cu ce beneficii se alege de pe urma lor cetățeanul român. Altfel și acest demers prezidențial din ce în ce mai frecvent rămâne la fel de golit de conținut cum este și activitatea din Legislativ.

Fără pretenția de a deschide o paranteză, ci dimpotrivă, chiar în sensul celor prezentate, mai fac precizarea că la Palatul Victoria a apărut un guvern paralel. Ludovic Orban conduce formal un Executiv pe care îl cunoaștem. Cu bunele și cu relele lui. Cel validat de către Parlament. Informal însă, prin numirea unui mare număr de consilieri, mai mulți cu peste o treime decât în oricare alt Guvern anterior, premierul încearcă să gestioneze România nu atât prin intermediul deținătorilor de portofolii, ci mai cu seamă prin intermediul acestei echipe guvernamentale paralele.

Mai rămâne să adaug că între toate aceste centre de putere alcătuite din lideri și din consilieri, în jurul cărora graviteză numeroase interese politice și de afaceri, există o rivalitate, care crește pe zi ce trece și care de cele mai multe ori se manifestă prin sacrificarea interesului public.

Pe măsură ce statul devine mai labil, în mod paradoxal chiar prin instaurarea stării de urgență, menită teoretic să-l facă mai puternic, pe măsură ce Legislativul și puterea judecătorească s-au retras strategic de pe terenul de luptă, o altă putere, neconstituțională, cea reprzentată de instituțiile de forță, conform principiului vaselor comunicante, tinde să ocupe terenul de joc. Ca să dau doar un singur exemplu, în acest moment s-a legalizat urmărirea în masă a populației, fapt concretizat, dar nerecunoscut public de mai multă vreme. Urmărirea în masă a populației sub un bun pretext, cel al combaterii epidemiei, prin identificarea contactelor pe care le au cei contaminați cu coronavirus, nu va începe și nu se va sfârși – de altfel nici nu a început în acest fel – cu lupta împotriva pandemiei. Ea se va extinde și în direcția luptelor și rivalităților politice. Și nu mai puțin ea va afecta poate ireparabil libertatea de expresie.

Am pus degetul pe rană. Disprețul dovedit de autorități, de toate autoritățile pe care le-am enumerat mai sus, în raport cu presa ca instrument de materializare a dreptului cetățeanului la informație a atins cote maxime. Casele de presă se prăbușesc, fiind primele instituții lovite de criza financiară, ziariștii își văd veniturile și așa prea mici amenințate, presa moare sub ochii noștri, începând cu presa din comunitățile locale, iar ziariștii au acces din ce în ce mai greu la informații valide. Acestea sunt filtrate, sunt cenzurate și diirjate în sistem preferențial și clientelar. Ca să nu mai spun de faptul că niciodată, când vine vorba de echipamente de protecție, nicio autoritate a statului și niciun om politic nu își pune problema pericolelor la care se expun în absența acestora ziariștii de teren.

Noile centre de putere nu se înșurubează pentru o veșnicie. Dar atâta timp cât se înșurubează, dacă acționează malefic și nu benefic, dacă nu sunt controlate de celelalte puteri ale statului și de presă, ca expresie a vigilenței opiniei publice, vor produce un mai mare rău României decât pandemia și criza economică. Pentru că ele pot instaura o criză sistemică, care în circumstanțele date și ținând cont de de pedigree-ul României, ar putea să pună capăt democrației. Sau să determine democrația să-și ia o pauză atât de mare, încât până și câinele de pază va sfârși printr-un schelălăit.

un comentariu de Sorin Roșca Stănescu, jurnalist

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate

PROFIT 24 TV LIVE

PITEȘTI

Câmpulung

Mioveni

SUSTINE INDEPENDENTA NOASTRĂ

Dacă esti multumit de activitatea noastra si crezi ca facem o presa libera, ne poti sprijini sa continumam in slujba ta, fara a fi nevoiti sa facem contracte cu statul

În Trend