Conecteaza-te cu noi

ACTUAL

CINE SE BAGĂ ? AQUATERM angajeaza DIRECTOR GENERAL – VEZI CONDIȚIILE DE ÎNDEPLINIT

Publicat

in

Societatea AQUATERM AG ’98 SA asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunţa începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziţia de Director General al Societăţii


Procedura de selecţie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobata si modificata prin Legea 111/2016 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanaţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, având în vedere contextul organizaţional, obiectivele şi rezultatele aşteptate, strategia întreprinderii publice şi elementele cheie cerute directorului general pentru asigurarea unei activităţi de succes a întreprinderii publice.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:
1.Studii superioare de lunga durata la o instituţie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licenţa sau echivalent in domeniul economic / fmanciar- contabil / juridic / tehnic;

 1. Cunoaşterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu condiţia sa aiba domiciliul in Romania;
 2. Capacitatea deplina de exerciţiu;
  4.Stare de sanatate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează atestata pe baza de documente medicale;
 3. Nu au inscrieri in cazierul fiscal si judiciar;
 4. Sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii
 5. Sa nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare sau imputabile salariatului în ultimii 5 ani
 6. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.

Condiţii specifice

 1. Studii superioare de lunga durata la o instituţie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licenţa in domeniul economic/fmanciar- contabil / juridic / tehnic;
 2. Vechime de minimum 7 ani in munca / experienţa profesionala;
 3. Să aibă experienţă de consultanţă în management, conducere şi/sau administrare minimum 5 ani in cadrul unor întreprinderi publice, regii autonome, instituţii publice ori societăţi din sectorul privat;
 4. Experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 5. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990,
  O.U.G. nr. 109/2011)
 6. Sa aiba experienţă în domeniile care oglindesc activitatea societăţii şi anticipează provocările societăţii în anii următori.

Pentru a se califica pentru poziţie, candidaţii trebuie să posede următoarele cunoştinţe, aptitudini şi abilităţi:
⦁ Competente specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice
Următoarele obiective specifice principale vor fi avute în vedere la stabilirea competenţelor în domeniul de activitate al societăţii:

 • cunoştinţe de sector specifice întreprinderii publice ;
 • cunoştinţe despre reglementările specifice serviciilor publice;

⦁ Competente profesionale de importanta strategică/tehnică Directorul general va avea experienţă în:
– îmbunătăţirea performanţei societăţilor şi serviciilor pe care le-a administrat sau condus, bune capacităţi strategice şi de evaluare a impactulului deciziilor privind societatea şi părţile interesate ale acesteia;
– înţelegerea rolului sau în oferirea unei direcţii strategice pentru organizaţie pe termen lung;
evaluarea opţiunilor strategice şi a riscurilor,
– identificarea priorităţilor strategice şi contribuţia Ia prezentarea de direcţii strategice Consiliului de Administraţie , în scopul de a oferi valoare şi creştere pentru societate pe termen lung;
– cunoştinţe şi abilităţi de a evalua opţiuni strategice şi riscuri, de a identifica priorităţi şi de a contribui la îmbunătăţirea strategiei de dezvoltare a societăţii;
– cunoştinţe şi practici de management financiar şi abilitatea de a comunica în clar aşteptările şi acţiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliţi de Consiliul de Administraţie;
– cunoştinţe pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica şi propune strategii pentru managementul riscului;
– are o înţelegere a sistemului legal şi a mediilor legale în care operează societatea.

⦁ Guvernanta corporativă
O puternică înţelegere a principiilor şi practicilor de guvemanţă corporativă cu privire la:
practici şi principii de guvemanţă corporativă, este familiarizat/ă cu legislaţia şi politicile guvernamentale referitoare la guvemanţa întreprinderilor publice şi înţelege importanţa gestionarii resurselor publice într-o manieră transparentă şi eficace;
rolului şi responsabilităţillor directorului; gândire strategică şi previziuni; – monitorizarea performanţei • înţelege responsabilităţile funcţiei privind monitorizearea organizaţiei şi responsabilităţile sale legale, etice sau sociale.
⦁ Social si personal
Se au în vedere următoarele:

 • Dezvoltarea şi motivarea personalului;
 • Relaţionarea cu succes cu alţii în diverse grupuri şi situaţii, promovând relaţiile armonioase de lucru;
 • Eficienta în negocierea de înţelegeri care obţin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect şi integritate;.
 • Imbunatatirea siguranţei şi sănătăţii ocupaţionale a angajaţilor;
 • Creşterea productivităţii muncii şi a performanţei personalului.
  ⦁ Etică si integritate
  Se comportă cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţia cu alţii şi cu societatea.
  Evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi prevăzute de
  O.U.G. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare .
  ⦁ Independentă
  Posedă o gândire independentă şi este capabil/ă să ofere provocarea şi rigoarea necesare pentru a asista consiliul de administraţie în realizarea unei înţelegeri globale a informaţiilor şi opţiunilor care facilitează un standard înalt în luarea deciziilor.

Criterii de evaluare si selecţie la interviu:

 1. îndeplinirea criteriilor generale si specifice si a celor prevăzute in
  OUG109/2011, Legea 111/2016 si HG722/2016 privind normele de aplicare
 2. Cunoştinţe de afaceri in privinţa obiectului de activitate al societăţii
 3. Cunoştinţe, experienţa si abilitaţi manageriale
  Candidaţii selectaţi conform condiţiilor minime de mai sus vor fi evaluaţi in baza matricei Profilului Candidatului.

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

– copia actului de identitate;
– copia diplomelor de studii;
– curriculum vitae
– Documente/adeverinţă în original din care rezultă experienţa în administrarea /managementul unor societăţi comerciale, inclusiv din sectorul privat.
– Copie carnet de muncă şi extras revisal sau adeverinţă după caz.
– cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
– cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
– adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
– declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
– declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
– declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

 • Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

 • Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute la proba de interviu. Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A.
  (www.aquatermag98.ro).

 • Dosarul de candidatură se va depune până la data de 06.01.2020, ora 15.30 la registratura Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A, Strada Negru Vodă 4, Curtea de Argeş, Judeţul Argeş 115300 în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A” , precum si numele şi prenumele candidatului.

 • Obligatoriu o copie a dosarului va fi trimisa si pe adresa de mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv aconsiliu@gmail.com
  Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare. Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia

Comenteaza cu profilul de FB

ACTUAL

Olguța Vasilescu avertizează:`Nu va face decât să accentueze decalajul`!

Publicat

in

De

Este vorba despre o propunere a Ministerului Sănătății prin care spitalele și clinicile private vor putea accesa banii din fondurile naționale de sănătate în aceleași condiții că cele de stat.

Fostul ministru PSD, Lia Olguța Vasilescu, a atras atenția asupra acestei propuneri:

„PNL privatizează sănătatea! „Acest nou tip de privatizare a unor programe de zeci de milioane de euro nu va face decât să accentueze decalajul între accesul celor bogați și al celor săraci la serviciile de sănătate. ”
Hai, că ați votat bine!”, scrie fostul ministru pe facebook.

Duminică, Lideru Pro România, fostul premier Victor Ponta, a anunțat că partidul pe care îl conduce ar putea iniția o moțiune de cenzură în cazul în care Guvernul Orban privatizează programele naționale de sănătate.

„Iată un adevărat motiv pentru moțiunea de cenzură / și vom iniția noi Moțiunea, sper alături de PSD și de alți parlamentari încă „nevanduti” dacă este adoptat acest proiect ucigaș pentru cea mai mare parte dintre români (cei fără „bani”, cei lăsăți în urmă, cei ignorați și batjocoriți de „caramitrii și voiculestii” care visează la „Legea Junglei” și la miliarde de euro dați de români marilor companii externe care le finanțează lor campaniile pentru funcții publice )!”, a scris Ponta, duminică, pe contul sau de Facebook, unde a și distribuit o știre pe marginea acestui subiect.

Fotul premier a susținut că în acest fel PNL și PLUS pornesc pe drumul inițiat de Traian Băsescu în 2012, astfel că trebuie oprită „încă o dată vânzarea dreptului fundamental la Sănătate”.

„În Ianuarie 2012 a început Băsescu proiectul prin care să ne vindem „Sănătatea” unor stăpâni bogați din afară – dar a fost oprit de Raed Arafat, de oamenii care au protestat în stradă și de USL în Parlament!

În 2016 a fost adus Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății care să reia această vânzare ticăloasă a intereselor românilor – a fost oprit prin votul oamenilor din Decembrie 2016!

Acum PNL și Plus pornesc din nou pe același drum (probabil mânați din urmă de cei care le plătesc campaniile de 4 ani și tot le cer „prețul”)! Este momentul că ProRomania să strângă toate forțele politice încă dedicate intereselor României și să oprească încă o dată vânzarea dreptului fundamental la Sănătate!

Va rog pe toți cei care încă țineți la drepturile cele mai importantă să fiți alături de noi!”, se mai arată în postarea din mediul online.

Vezi și Marcel Vela, somat de urgență: Cu ei să înceapă reorganizarea! Să le desființeze!

Veteranul de război Emil Vețeleanu (101 ani), despre 23 august 1944: Influența rusească a dus la arestarea Mareșalului Antonescu

Noua lege intră în vigoare mâine! Sunt vizați toți românii! Poliția avertizează: ‘Da, ai citit bine!’

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult

ACTUAL

STB va pune la dispoziția călătorilor măști sanitare

Publicat

in

De

Societatea de Transport Bucureşti va pune la dispoziţia călătorilor măşti sanitare, a anunţat, luni, directorul general al STB, Andrei Creci, în cadrul comandamentului de urgenţă convocat la sediul Primăriei în contextul cazurilor de gripă înregistrate în Capitală.

„Ca element de noutate, anul acesta, STB intenţionează să achiziţioneze şi să distribuie către toţi călătorii care vor dori acest lucru măşti sanitare, pentru ca să fie prevenită şi mai mult apariţia unor focare de infecţie, mai ales în mijloacele de transport în comun”, a precizat el.

Creci a adăugat că STB va achiziţiona servicii de dezinsecţie şi dezinfectare a mijloacelor de transport în comun, această activitate urmând să aibă loc pe timpul nopţii. Se va folosi cloramină, care va fi aplicată pe barele de susţinere, pe geamuri, pe scaune sau mânerele acestora.

Primarul general, Gabriela Firea, a menţionat că măştile sanitare vor putea fi distribuite de către conducătorul mijlocului de transport în comun sau de către controlori.

„Am luat împreună această decizie, deoarece este o necesitate în această perioadă pentru călătorii care nu deţin o mască sanitară de protecţie. Acestea vor fi distribuite de către conducătorul auto şi de către reprezentanţii STB, care de obicei merg în mijloacele de transport în comun pentru anumite verificări, supravegheri. (…) Având în vedere că este vorba despre fonduri publice, vom stabili care este modalitatea urgentă, dar legală de a achiziţiona într-un tip cât mai scurt un număr mai mare de măşti sanitare de protecţie pe care să le distribuim călătorilor care nu deţin deja una, în momentul în care urcă în autobuz, în tramvai sau troleibuz”, a spus ea.

Primarul Gabriel Mutu a anunţat că astfel de măşti vor fi distribuite şi în şcolile din Sectorul 6.

„Azi dimineaţă am dispus achiziţionarea şi distribuirea gratuită a măştilor medicale prin cele nouă centre de prim-ajutor pe care le avem în sector, în toate şcolile din Sectorul 6, astfel încât să estompăm cât putem de mult transmiterea inclusiv a virusului gripal”, a subliniat el.

Mutu a amintit că în Sectorul 6 cursurile au fost suspendate la o clasă de la Şcoala nr. 117, pentru o perioadă de trei zile. El a menţionat şi faptul că a dispus încă de săptămâna trecută dezinfectarea claselor în care au fost semnalate cazuri de gripă.

Vezi și

Marcel Vela, somat de urgență: Cu ei să înceapă reorganizarea! Să le desființeze!

Veteranul de război Emil Vețeleanu (101 ani), despre 23 august 1944: Influența rusească a dus la arestarea Mareșalului Antonescu

Noua lege intră în vigoare mâine! Sunt vizați toți românii! Poliția avertizează: ‘Da, ai citit bine!’

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

PITEȘTI

Câmpulung

Mioveni

În Trend